آقای سیّد مهدی مهدوی(رئیس هیئت مدیره)
 آقای رمضان ملایی(مدیرعامل)
 آقای ابوالقاسم مهدوی(نائب رئیس هیئت مدیره)
 آقای محمود دیلمی زندی(خزانه دار)
 آقای مصطفی جبالبارزی (منشی)
 آقای حسین نیک پور(عضو اصلی)