واحد مددکاری ، بررسی و تحقیقات از وضع زندگی و در صورت تایید تشکیل پرونده

 

واحد مددکاری بخشی از خیریه حضرت زینب(س) است که بیشترین ارتباط را با نیازمندان و مراجعین به این موسسه دارد و تمامی مراحل پذیرش، تشکیل پرونده، ارجاع و پیگیری در آن انجام میشود . واحدمددکاری خیریه با مسئولیت سرکار خانم علیزاده پاسخگوی مددجویان خیریه در تمامی طول هفته صبحو عصر می باشد، تعداد 1000 پرونده مددجویی تشکیل شده که هر ماه کمکهای نقدی، غیر نقدیشامل سبد غذایی و البسه و … تعلق می گیرد. تمامی مراحل پاسخگویی، مصاحبه حضوری، پذیرش و ثبتاطلاعات مربوط به نیازمندان در موسسه خیریه حضرت زینب(س)توسط واحد مددکاری صورت میگیرد.

بازدید وضع و محل زندگی نیازمندان، جهت تشکیل پرونده توسط مسئول واحد مددکاری خیریه خانم علیزاده بازدید از منازل و محل زندگی مراجعه کنندگان به خیریه که جهت تشکیل پرونده مددجویی اقدام کرده اند. صورت می پذیرد و پس از طی مراحلی و با بررسی کامل جوانب، پرونده تشکیل شده و تحت پوشش خیریه در می آیند و از آن پس تمامی کمکهای نقدی و غیر نقدی که سایر مددجویان دریافت میکنند را مشمول می شوند.